Δευτέρα, 20 Απριλίου 2009

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


ΟΙ ΑΒΓΑΝΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ ΙΝΔΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ?

ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΝΥΦΗ Η ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΕΑΣ

Στην παλιά Αθήνα του 1843, επρόκειτο να συγγενέψουν με γάμο δύο αρχοντικές οικογένειες: Του Γιώργη Φλαμή και του Σωτήρη Ταλιάνη.
Ο Φλαμής είχε το κορίτσι και ο Ταλιάνης το αγόρι. Η εκκλησία, που θα γινόταν το μυστήριο, ήταν η Αγία Ειρήνη της Πλάκας. Η ώρα του γάμου είχε φτάσει και στην εκκλησία συγκεντρώθηκαν ο γαμπρός, οι συγγενείς και οι φίλοι τους. Μόνο η νύφη έλειπε.

Τι είχε συμβεί;
Απλούστατα. Η κοπέλα, που δεν αγαπούσε τον νεαρό Ταλιάνη, προτίμησε ν΄ ακολουθήσει τον εκλεκτό της καρδιάς της, που της πρότεινε να την απαγάγει. Ο γαμπρός άναψε από την προσβολή, κυνήγησε την άπιστη να την σκοτώσει, αλλά δεν κατόρθωσε να την ανακαλύψει.
Γύρισε στο σπίτι του παρ΄ ολίγο πεθερού του και του ζήτησε τα δώρα που είχε κάνει στην κόρη του. Κάποιος όρος όμως στο προικοσύμφωνο έλεγε πως οτιδήποτε κι αν συνέβαινε προ και μετά το γάμο μεταξύ γαμπρού και νύφης «δέ θά ξαναρχούτο τση καντοχή ουδενός οι μπλούσιες πραμάτιες καί τα τζόβαιρα όπου αντάλλαξαν οι αρρεβωνιασμένοι».
Φαίνεται δηλαδή, ότι ο πονηρός γερο-Φλαμής είχε κάποιες υποψίες από πριν, για το τι θα μπορούσε να συμβεί, γι’ αυτό έβαλε εκείνο τον όρο. Κι έτσι πλήρωσε ο φουκαράς ο Ταλιάνης τα δώρα του άλλου.

Από τότε οι παλαιοί Αθηναίοι, όταν γινόταν καμιά αδικία σε βάρος κάποιου, έλεγαν ότι «άλλος πλήρωσε τη νύφη» κι έμεινε η φράση εώς και σήμερα.

ΟΙ ΚΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ!!

ΠΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ-Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ


Ο μύθος
Όπως αναφέρεται στο φυλλάδιο «ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣ» του γνωστού νομικού Κ. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αθήναι 1912):
Ότε απεκαταστάθη η τάξις, και ο επαναστάτης Έλλην, αποκαμών των πολέμων, των στερήσεων και κακουχιών επεδόθη εις την εργασίαν του, το έργον της ελευθερίας περαιώσας, ο μέγας του πατήρ και Κυβερνήτης, θέλων να βελτιώση την γεωργίαν, απεφάσισεν, ότε ακόμη είχεν εν Αιγίνη την πρωτεύουσαν, να διδάξη προς τον γεωργικόν κόσμον την καλλιέργειαν γεωμήλων. Έδωκεν όθεν εντολήν όπως αποστείλωσιν αυτώ εξ Ιταλίας αρκετάς χιλιάδας οκάδας γεωμήλων άτινα ειρήσθω, ήσαν τότε πάντη άγνωστα ημίν, και το τίμημα κατέβαλεν εκ του ιδιαιτέρου του ταμείου.

Οι εναντία φρονούντες κατά του Καποδίστρια, ήρξαντο διαδίδοντες ότι ο Καποδίστριας είναι ου μόνον Λουθηρανιστής (ή κοινώς ελέγετο Αλούτερος), αλλά και διά της αντιθρησκευτικής και ασεβούς πράξεώς του, τού να διδάξη την καλλιέργειαν της πατάτας, θα κάμη όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς “Αλούτερους”.

Οι πατάτες κατά τους εχθρούς του Καποδίστρια, ήσαν απηγορευμένος καρπός, ού και μόνον απλή γεύσις ήθελεν οδηγήσει το χριστεπώνυμον πλήρωμα εις τα απύθμενα σκότη της κολάσεως, ένθα ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων.

Οι αρτιγέννητοι Έλληνες, πληροφορηθέντες τα γεγονότα και ιδία οι Αιγινήται, οίτιντες είδον τους σάκκους των γωμήλων χύδην ν’ αποταμιεύωνται προχείρως εις την προκυμαίαν της Αιγίνης, χάρις εις τα ραδιουργίας των εχθρών και το αμόρφωτον αυτών(**), εν συλλαλητηρίω επιβλητικώ εζήτουν την αποπομπήν του εξ Αιγίνης, ως προδότου των πατροπαραδότων της θρησκείας, βροτοφωνούντες: “Κάτω ο προδότης! Κάτω ο Αλούτερος, ο οποίος με τις πατάτες του θα μας καταστρέψη το θρήσκευμα! Κάτω ο άθεος!”

Ο Καποδίστριας ακούσας των φωνών του κορυβαντιώντος πλήθους, έσπευσε προς τον εξώστην, ενώ το πλήθος, μαινόμενον ως αι προ της καταιγίδος ασυνήθεις βρονταί, εφώναζε “Κάτω ο Αλούτερος με τις πατάτες του!”

Ο Κυβερνήτης απαθής θεατής των γενομένων, εδήλωσε προς το πλήθος, ότι οι πατάτες είναι δια λογαριασμόν του και ουχί δι αυτούς και ας μη ματαιοπονούν. Ταυτοχρόνως δε, κατά το φαινόμενον μόνον έδωκεν εντόνους και αυστηράς διαταγάς εις τους διορισθέντας φύλακας των γεωμήλων όπως συλλάβωσι και οδηγήσωσιν εις τας φυλακάς οιονδήποτε όστις ήθελε φωραθή κλέπτης των γεωμήλων του Κυβερνήτου. Ιδιαιτέρως όμως είπεν εις αυτούς να κάμουν πως δεν βλέπουν τους περιέργους παρατηρητάς των γεωμήλων και να αφήσουν αυτούς να κλέπτουν.

Μετ’ ολίγας ημέρας η προκυμαία εκενώθη! Τα γεώμηλα τα έφαγαν όλα οι Αιγηνίται, και συν τη εστιάσει εκείνων επείσθησαν ότι δεν έγιναν Αλούτεροι!

Ο ίδιος κόσμος, όστις ήτο και κατά την κατά του Κυβερνήτου στάσιν, ο ίδιος εκείνος ήρχισε να κρούη τους κώδωνας των Εκκλησιών και εκάλει τους λοιπούς εις γενικήν συνάθροισιν, να διαδηλώσουν την ευγνωμοσύνη των προς τον Κυβερνήτην. Η κοσμοπλήμμυρα εκκινεί υπό τας ζητωκραυγάς και τα θούρια και ούτω έξωθι του ανακτόρου του Κυβερνήτου φθάνει: “Θέλουμε, πατέρα μας, πατάτες! Σώσε μας, πατέρα, και ας όψονται όσοι μας έβαλαν στα λόγια!”

Προ τοιούτων παρακλήσεων δι ουρανομήκων κραυγών, ο Κυβερνήτης, εξελθών ένδακρυς, υπεσχέθη εις το πλήθος νέαν προμήθειαν γεωμήλων δια του ιδιαιτέρου του ταμείου! Συνεχώρησε τους πταίσαντας, διέλαμψεν η αλήθεια, και η καλλιέργεια των γεωμήλων ήρχισεν έκτοτε εν Ελλάδι.
Η πραγματικότητα
Στον ελλαδικό χώρο η πατάτα ήταν γνωστή στις Ιόνιες νήσους πριν από την επανάσταση του ’21. Σε ιταλικά έγγραφα της Ιονίου Πολιτείας του 1811 αναφέρεται το ενδιαφέρον για τη διάδοση αυτής της καλλιέργειας. Το 1817 εξεδόθη στην Κέρκυρα φυλλάδιο με τον τίτλο «Καλλιέργεια των γεωμήλων», γραμμένο από τον Σ. Παραμυθιώτη. Στο νέο ελληνικό κράτος η πατάτα εισήχθη ως καλλιέργεια και τροφή χάρι στο τεράστιο ενδιαφέρον του κυβερνήτη Καποδίστρια για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας. Πριν ακόμα εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σε επιστολή της 11-11-1827 από την Αγκώνα προς τον «κ. Πικτέτ Καζανόβη εις Γενούην» ο Καποδίστριας αναφέρει το ενδιαφέρον του για τη διάδοση της πατάτας στην Ελλάδα. Από τον Πικτέτ, που φαίνεται ότι είχε ειδικές γνώσεις στο θέμα αυτό, ο Καποδίστριας ζήτησε βοήθεια σε τεχνογνωσία και σε υλικό για σπορά. Αλλά και η Βουλή των Ελλήνων το 1827 συζητά την διάδοση της πατάτας και μάλιστα την ανατύπωση του φυλλαδίου που προαναφέρεται. Στις 24-1-1828, μόλις 16 μέρες από την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Καποδίστριας γράφει από την Αίγινα στον αδελφό του Βιάρο στην Κέρκυρα και του ζητάει να στείλει από την Κέρκυρα ή την Ζάκυνθο «μια καλή ποσότητα γεωμήλων» για να σπείρει τα χωράφια που ήδη ετοίμαζε, ενώ ταυτόχρονα περίμενε και άλλο φορτίο που είχε παραγγείλει από το Λίβερπουλ. Την αποστολή πατάτας ζητούσε και από διάφορους φιλέλληνες που με προθυμία έστελναν οικονομική και επισιτιστική βοήθεια προς την Ελλάδα, όπως ο Εϋνάρδος.
Επειδή η παραγγελθείσα ποσότητα από Λίβερπουλ αργούσε να φτάσει, η καλλιέργεια ξεκίνησε στην περιοχή της Αίγινας με πατάτες από την Κέρκυρα και τη Σύρο. Την πρώτη εβδομάδα των εργασιών, μεταξύ 23 και 29 Ιανουαρίου 1828, απασχολήθηκαν στην φύτευση 500-600 εργάτες και την αμέσως επόμενη εβδομάδα απασχολούνταν 1200 έως 1500 εργάτες. Η «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος», την 15-2-1828 γράφει ότι αυξάνει η φύτευση πατάτας η οποία «ήνοιξεν εις τους πτωχούς βέβαιον και φιλάνθρωπον καταφύγιον της αθλιότητος και της δυστυχίας των». Στις πρώτες εργασίες για την προώθηση της νέας καλλιέργειας βοήθησε ο ιρλανδός Στήβενσον ο οποίος ζούσε στην Ελλάδα και φαίνεται ότι είχε γεωπονικές γνώσεις τις οποίες εθελοντικά έθεσε στη διάθεση του κυβερνήτη. Την 2-6-1828 έφτασε από την Αλεξάνδρεια στην Αίγινα πλοίο με πατάτες οι οποίες μοιράστηκαν στον φτωχό λαό διότι είχε περάσει η εποχή της σποράς.
Τα πρώτα φυτά πατάτας φύτρωσαν αρχές Μαίου στην Αίγινα και στον Πόρο και με χαρά ο Καποδίστριας (που παρακολουθούσε στενά το όλο εγχείρημα) το ανακοίνωσε στον Στήβενσον. Αργότερα μέσα στο 1828 συγκομίζονται οι πρώτες πειραματικές εσοδείες και σε διάφορα άλλα μέρη της Έλλάδας όπως στη Μεσηνία και την Αργολίδα. Μετά την αναχώρηση του Στήβενσον από την Ελλάδα περί τον Ιούλιο του 1828 λόγω ασθενείας, την προώθηση της καλλιέργειας της πατάτας και άλλων φυτών ανέλαβε ο Κρατερός, ο οποίος είχε σπουδάσει στη γεωργική σχολή της Roville, την πρώτη γεωργική σχολή της Γαλλίας. Το 1829 ο Καποδίστριας ιδρύει στην Τίρυνθα το «Γεωργικό Σχολείο» με τη βοήθεια του Εϋνάρδου. Ο πρώτος διευθυντής αυτού, ο γεωπόνος Γρηγόριος Παλαιολόγος, ο οποίος είχε σπουδάσει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, συνέχισε πιο συστηματικά την διάδοση της καλλιέργειας της πατάτας. Ο ίδιος το 1828 είχε εκδόσει στο Παρίσι βιβλίο περί πατάτας με δαπάνες της εκεί Φιλελληνικής Εταιρείας.

Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι είναι καθαρά μύθος το κλείδωμα των πατατών σε αποθήκες με το οποίο υποτίθεται ότι ο Καποδίστριας «έπεισε» τους Έλληνες να δοκιμάσουν την πατάτα. Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν τη μεγάλη ευκολία με την οποία εισήχθη η καλλιέργεια της πατάτας σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, παρά τις αρχικές δυσκολίες λόγω έλλειψης τεχνικών γνώσεων και δυνατοτήτων ή ακαταλληλότητος των εδαφών. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή μεγάλο μέρος του πληθυσμού κυριολεκτικά λιμοκτονούσε και γι’ αυτό δεν μπορεί να είχε αντίρρηση σ΄αυτή τη νέα εύγευστη και θρεπτική τροφή.
ΠΗΓΗ

ΜΙΑ ΜΑΝΑ ΣΑΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ!!! Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Η

ΠΙΤ ΜΠΟΥΛ , ΓΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ!!!


Μήπως τελικά τα ζώα είναι όπως τα μάθεις?Πως σας φαίνεται τα κοτοπουλάκια να τα φυλάνε οι μεγαλύτεροι εχθροί τους θεωρητικά και πρακτικά?

Ελληνο-Τουρκικό λεξικό

Ναυμαχία: Παπόρ καυγά

Βιβλιάριο απόρων κορασίδων: Μπατίρ χανούμ τεφτέρ

Αναπηρική σύνταξη: Σακάτ μπαξίς

Χειροβομβίδα: Σαματά κεφτέ

Πυρηνική βόμβα: Γης μαδιάμ κεφτέ

Υπολογιστής: Κλικ κλικ ντουλάπ

Υποβρύχιο: Μπουρμπουλήθρ παπόρ

Φέρρυ-μποτ: Τουτού παπόρ

Τηλεόραση: Μπανιστήρ ντουλάπ

Αρμα μάχης: Τσαμπουκά τουτού

Δημόσιος υπάλληλος: Τεφτέρ τσογλάν

Μάστορας: Μερεμέτ τσογλάν

Ραδιόφωνο: Τζερτζελέ μαραφέτ

Βέρα: Μπουνταλά χαλκά

Στομαχολόγος: Πατσά ντοκτόρ

Πεθερά: Σιχτίρ χανούμ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΙΩΝ

Το Φανάρι με την απώλεια των ερεισμάτων , από τις ΗΠΑ και την απαξιωτική συνάντηση Βαρθολομαίου-Ομπάμα, μοιραία δέχεται τριγμούς.
Επόμενο είναι το Ρωσικό Πατριαρχείο να θέλει και να επιχειρειρεί να καλύψει το χαμένο έδαφος- κενό.
Ο Κύριλλος 16ος Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών ο αποκαλούμενος στούς διεθνείς διπλωματικούς κύκλους ως ο "Ρώσος Κίσινγκερ" της Ορθοδοξίας, διαθέτει διεθνή ακτινοβολία και είναι αρκετοί , οι οποίοι προεξοφλούν την ανάρρησή του στον Οικουμενικό θρόνο.
Η εκτίμηση αυτή δεν συνδέεται μόνο με την προφανή αδυναμία της Φαναριώτικης διπλωματίας, όσο και με το γεγονός ότι λιγοστεύουν επικίνδυνα οι Ελληνόφωνοι Επίσκοποι, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι στην μετά- Βαρθολομαίου εποχή, χωρίς τα προαπαιτούμενα της Τουρκικής νομοθεσίας.
Πάντως το Ελληνικό όνειρο και η κατ' αρχήν συμφωνία πούτιν-Καραμανλή να γίνει το Άγιο Όρος "Βατικανό της Ορθοδοξίας" ,πήγε περίπατο μαζί με το σκάνδαλο Βατοπεδίου!
Τό ποιός ευθύνεται θα το μάθουμε μετά απο 30 χρόνια , όταν δημοσιευθούν τα αρχεία, όχι τού Φόρειν όφις, αλλά της CIA αυτή τη φορά.......
Αναρτήθηκε από POLITIKOSAFARI

Η Paris Hilton ΤΟ ΕΡΙΞΕ ΣΤΟ ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙ

ΜΑΥΡΟΣ ΜΠΑΣΚΕΜΠΟΛΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΚΤΑΡΑΣ!!!ΣΙΓΑ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ!!!


Καρφώνει στην μπασκέτα για πλάκα και παίζει καλή άμυνα.
Εχει όμως ένα κακό του αρέσουν τα νυχτοπερπατήματα!!!

ΑΝ ΒΡΕΘΗΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ?


Πρέπει να έχετε υπομονή και κατανόησει.Ενα μήνυνα από την Ολλανδική τηλεόραση.Από¨ τι
φαίνεται γαίδούρια υπάρχουν παντού.

Αγώνας για τον «καταλληλότερο» στα δύο μεγάλα κόμματα


Εβδομάδα εξελίξεων σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση αρχίζει σήμερα, καθώς τη χαλάρωση των ημερών του Πάσχα ακολουθεί η αγωνία για το απρόοπτο, το οποίο κρύβει η ψηφοφορία της επόμενης Δευτέρας για τη παραπομπή του Αριστοτέλη Παυλίδη. Όπως διαρρέει το το μέγαρο Μαξίμου η γραμμή είναι «απαλλαγή από κάθε κατηγορία», ωστόσο η ψηφοφορία είναι μυστική και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την έκπληξη κάποιου από τους εκατόν πενήντα ενός. Το ενδεχόμενο της διπλής κάλπης, στις 7 Ιουνίου, δεν έχει απήχηση στο επιτελείο του Κώστα Καραμανλή, αν και δηλώνει έτοιμο να παίξει και αυτό το χαρτί. Με έναν και μοναδικό στόχο: Την προάσπιση της δημοφιλίας του πρωθυπουργού.

Η εικόνα του ηγέτη ο οποίος μάχεται κατά τη διαφθοράς είναι το σενάριο, το οποίο παλεύουν να «στήσουν» οι άμεσοι συνεργάτες του Κώστα Καραμανλή. Και θέλουν να το έχουν έτοιμο για κάθε εκλογικό ενδεχόμενο. διότι η κυβερνητική συνοχή και αποτελεσματικότητα έχει αρχίσει να αμφισβητείται. Είναι κάτι το οποίο καταγράφουν και οι δημοσκοπήσεις που παρά τις αντιφάσεις μεταξύ τους και τη δυνατότητα ή μη του ΠΑΣΟΚ να κερδίσει αυτοδύναμη πλειοψηφία, είναι σταθερή πλέον τη φθίνουσα πορεία της κυβερνώσας παράταξης και την έλλειψη στοιχειώδους εμπιστοσύνης των πολιτών σ’ αυτήν.

Στο ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να ενισχύσουν το ηγετικό προφίλ του Γιώργου Παπανδρέου, ως τον αρχηγό, ο οποίος δεν υπολογίζει το κομματικό όφελος ενώπιον της πρόκλησης της εκκαθάρισης των κομματικών γραμμών από κάθε σκιά διαφθοράς. Αυτό είναι που επιχειρεί και με την υπόθεση Siemens. «Από εδώ και πέρα-λένε στελέχη που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο του κινήματος-αρχίζει ένας σκληρός αγώνας, του οποίου ο τερματισμός δεν είναι ορατός. Μπορεί οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο, μπορεί τον Σεπτέμβριο, μπορεί και στις αρχές του 2010. Το ΠΑΣΟΚ δίνει και θα δώσει τη μάχη τη μάχη της διαφάνειας».
Hellenic Business

Η ΝΕΑ MISS USA


LAS VEGAS April 19, 2009 (AP)..H Miss North Carolina 25 χρονη Κρίστεν Dalton στέφθηκε σαν νέα Μις ΗΠΑ για το 2009, χθες Κυριακή, κερδίζοντας τις 50 άλλες βασίλισσες ομορφιάς όπως παρουσιάστηκαν ζωντανά από την τηλεόραση του Planet Hollywood Resort & Casino στο Λας Βέγκας. Η 22-ετών πρώτη επιλαχούσα Μις ΗΠΑ Carrie Prejean Καλιφόρνια, του Σαν Ντιέγκο, και η δεύτερη επιλαχούσα είναι η Miss Arizona ΗΠΑ-Αλίσια Monique Blanco, του Φοίνιξ. "Νιώθω πραγματικά υπέροχα," είπε Dalton μετά ντη νίκη της. "Έχω εργαστεί σκληρά για να γίνει αυτό που ήταν ένα όνειρο της ζωής μου . Οι διαγωνιζόμενες κρίθηκαν από τις επιδόσεις τους σε επίδειξη με μαγιό και με βραδινό φόρεμα καθώς ςπίσης και από τις απαντήσεις τους σε διάφορες ερωτήσεις....

Απέδρασαν κρατούμενοι από το κρατητήριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας!!!

Απέδρασαν, βραδινές ώρες χθες, από κρατητήριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, δύο (02) αλλοδαποί άνδρες ηλικίας 30 και 32 ετών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί από όργανα της οικείας Λιμενικής Αρχής, την 17/04/09 και την 18/04/09 αντίστοιχα, για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών υπηκόων. Ο πρώτος εκ των ανωτέρω, είχε ήδη καταδικαστεί την 18/04/09 σε ποινή φυλάκισης 31 μηνών και επίκειτο η παράδοσή του στο Τμήμα αλλοδαπών Ηγουμενίτσας, ενώ ο δεύτερος επρόκειτο να δικαστεί την 21/04/09, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσπρωτίας. Από τη Λιμενική Αρχή Ηγουμενίτσας διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό των δύο δραπετών, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. και υπό τις οδηγίες του αρμόδιου Εισαγγελέα ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα. Της υπόθεσης έχει επιληφθεί το Γρ. Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΕΝΑΝΠ, ενώ παράλληλα διεξάγεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση.
Αναρτήθηκε από epirusgate.blogspot.com

ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ......

Aν και ο πλυθυσμός της Kίνας ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο, τα επίθετα είναι
κάτι περισσότερο από διακόσια.

Αν χαθεί η πίεση της καμπίνας ενός αεροπλάνου, ο επιβάτης μπορεί να
διατηρήσει τις αισθήσεις του μόλις για 18 δευτερόλεπτα.

Απ' όλες τις φυλές του πλανήτη, οι μόνοι που δεν χρησιμοποιούν τη φωτιά
είναι οι ¶νταμαν και οι Πυγμαίοι.

Για να καταφέρει να περπατάει με τον περίφημο σέξι τρόπο της, η Μέριλιν
Μονρόε είχε πριονίσει ένα κομμάτι από το τακούνι του ενός παπουτσιού της!

Για να μην μείνει ποτέ ο βρετανικός θρόνος χωρίς διάδοχο, εξαιτίας
αεροπορικού ατυχήματος, οι πρίγκιπες Κάρολος και Γουίλιαμ δεν πετάνε ποτέ
με το ίδιο αεροπλάνο.

Δεν ήταν λίγοι οι φρενοβλαβείς που έφτασαν στα ανώτατα στρατιωτικά
αξιώματα κατά το παρελθόν. Κάποιοι από αυτούς όμως σίγουρα ξεχώρισαν: Ο Σερ Γουίλιαμ Έρσκιν, ένας από τους διοικητές στον πόλεμο της Ισπανικής
Χερσονήσου (1808-9), είχε νοσηλευτεί δύο φορές σε ψυχιατρικό άσυλο.
Αργότερα, αυτοκτόνησε πηδώντας από ένα παράθυρο. Ο Πρώσος Μπλούχερ πίστευε πως είχε μείνει έγκυος από έναν ελέφαντα, ενώ ο Αμερικανός στρατηγός των Βορείων Ρίτσαρντ Ίγουελ νόμιζε πως είναι πουλί και προσπαθούσε να τσιμπήσει το φαγητό του με τη μύτη.

Είναι πιο εύκολο να κάνεις μια αγελάδα να ανέβει σκαλιά παρά να την βάλεις
να τα κατέβει.

Ένα δισεκατομμύριο δευτερόλεπτα είναι 31,7 χρόνια.

Ένα είδος πύθωνα (Python reticulatus) που συναντάται στη ΝΑ Ασία, την
Ινδονησία και τις Φιλιππίνες συνήθως φτάνει τα 6,24 μέτρα. Αυτό όμως δεν
εμπόδισε ένα μέλος του είδους αυτού να φτάσει τα 10 μέτρα. Τον σκότωσαν
κοντά σε μια κατασκήνωση στην παραλία του Celebes στο αρχιπέλαγος του
Malay.

Ένα στα δέκα σκυλιά Δαλματίας γεννιέται κουφό, ενώ τα σκυλιά της ράτσας
αυτής δεν έχουν την ικανότητα να αποβάλλουν τα ούρα εντελώς. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει ν' ακολουθούν ειδική δίαιτα, με λίγες πρωτεΐνες.

Ένα τυπικό κρεβάτι "φιλοξενεί" περίπου 6 δισεκατομμύρια κομματάκια σκόνης. Γενικότερα, το 70% της σκόνης που υπάρχει σ' ένα οποιοδήποτε σπίτι προέρχεται από νεκρές φολίδες ανθρώπινου δέρματος.

Έναντι 5 δολαρίων και κατόπιν παραγγελίας, ο Ντον Μπέσιγκερ, ιδιοκτήτης
βίντεο κλαμπ στη Γιούτα των Η.Π.Α., έκοβε τις γυμνές σκηνές της Κέιτ
Γουίνσλετ στην ταινία "Τιτανικός", ώστε το έργο να γίνει πιο οικογενειακό!

Στις ΗΠΑ κάθε 45 δευτερόλεπτα παίρνει φωτιά ένα σπίτι!

Εάν μασάς τσίχλα ενώ καθαρίζεις κρεμμύδια δεν κλαις!

Οι νυχτερίδες πάντα στρίβουν αριστερά μόλις βγαίνουν από μια σπηλιά!

Στο Τόκυο πουλάνε περούκες για ζώα!

Τα νύχια του χεριού μεγαλώνουν 4 φορές πιο γρήγορα από αυτά του ποδιού!

Ο μέσος άνθρωπος γελά 13 φορές την μέρα!

Ένας κεραυνός χτυπά κατά 6 φορές περισσότερο άντρες από ότι γυναίκες!

Κάθε χρόνο έχουμε πάνω από 50.000 σεισμούς σε όλο τον κόσμο!

Το χαρτί υγείας ανακαλύφθηκε το 1857 από τον Joseph Gayetty.

Μια κάμπια έχει κατά μέσο όρο 16 πόδια!

Ένας τρυποκάρυδος ραμφίζει 20 φορές το δευτερόλεπτο!

Κάθε φορά που γελάμε καταναλώνουμε 3 και 1/2 θερμίδες!

Όταν ζητηθεί να πεί κάποιος ένα χρώμα 3 στους 5 λένε κόκκινο!

Στους 90 βαθμούς ύπο το μηδέν η αναπνοή παγώνει και πέφτει στο έδαφος!

Ο σκίουρος ζει 9 χρόνια!

Το 1944 ο Φιντέλ Κάστρο είχε εκλεγεί ο καλύτερος αθλητής από όλα τα
σχολεία της Κούβας!

AN NOMIZETE ΟΤΙ ΤΟ ΓΑΡΓΑΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΕΛΙΕΣΤΕ!!!ΔΕΙΤΕ

Harry Potter and the Half-Blood Prince Trailer


NEO TREILER!!!!XARRY POTTER
Για καλύτερη ποιότητα, να παρακολουθήσετε σε High Definition.
Αυτό το βίντεο είναι της Warner Copyright 2009.

ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!!!ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΤΑΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!!!


Αυτό που βλέπετε στο βίντεο είναι η πρώτη δοκιμή που έγινε στις 5 Μαρτίου θα ακολουθήσουν και άλλες.Χρησιμοποιεί αμόλυβδη βενζίνα και την βάζετε από τον βενζινά της περιοχής σας.Η ακτίνα του στον αέρα είναι 460 μίλια παρακαλώ.Είναι αρκετά ευρύχωρο για δύο άτομα μαζί με τις αποσκευές τους.