Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Η νοσοκομειακή περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ δεν καλύπτεται υποχρεωτικά από τα ασφαλιστικά ταμεία

ΛΕΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Τα Ταμεία ασφαλίσεως δεν είναι υποχρεωμένα να καλύπτουν πλήρως τις δαπάνες μιας μη προγραμματισμένης νοσοκομειακής περίθαλψης ενός ευρωπαίου πολίτη, κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής του σε χώρα της ΕΕ. Αυτό αποφάσισε σήμερα το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα από το Λουξεμβούργο.

Συγκεκριμένα, η...
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφέρει ότι «Ο φορέας του κράτους μέλους ασφαλίσεως υποχρεούται να αποδώσει στο κράτος μέλος, εντός του οποίου παρασχέθηκε η νοσοκομειακή περίθαλψη, αποκλειστικώς τα έξοδα τα οποία αυτό κάλυψε, αναλόγως του επιπέδου καλύψεως που ισχύει σε αυτό το κράτος μέλος διαμονής», πράγμα που σημαίνει ότι τα επιπλέον έξοδα μπορεί να επιβαρύνουν τον ασθενή.

Η απόφαση του ΔΕΚ αφορά στην προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά της Ισπανίας, κατόπιν καταγγελίας ασφαλισμένου στο ισπανικό σύστημα υγείας, ο οποίος, κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής του στη Γαλλία χρειάστηκε να νοσηλευθεί επειγόντως εκεί και όταν επέστρεψε στην Ισπανία δεν αποδόθηκε το τμήμα των δαπανών νοσηλείας με το οποίο τον είχε επιβαρύνει ο γαλλικός φορέας κατ΄ εφαρμογή της γαλλικής νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρονούσε ότι η ισπανική νομοθεσία παραβιάζει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και ότι ενδέχεται να περιορίσει, τόσο την παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης, όσο και την παροχή τουριστικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για προσωρινή διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

Το ΔΕΚ απέρριψε την προσφυγή της Επιτροπής, κρίνοντας ότι η ισπανική νομοθεσία δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί, σε γενικές γραμμές, ικανή να περιορίσει την ελευθερία παροχής υπηρεσιών νοσοκομειακής περιθάλψεως,τουριστικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. «Ο Ισπανός ασφαλισμένος δεν δικαιούται, καταρχήν, κάλυψη εκ μέρους του ισπανικού φορέα του τμήματος εκείνου των εξόδων της περιθάλψεως, το οποίο δεν καλύπτει ο φορέας του κράτους μέλους διαμονής και βαρύνει τους ασφαλισμένους του», αποφάσισε το ΔΕΚ.

Ωστόσο, το ΔΕΚ εξαιρεί από την απόφασή του τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η νοσοκομειακή περίθαλψη έχει επείγοντα χαρακτήρα, ή συνδέεται με σοβαρή ασθένεια ή ατύχημα, ή την από ιατρικής απόψεως αδυναμία επαναπατρισμού του ασθενούς στο κράτος μέλος ασφαλίσεως.

Επιπλέον, το ΔΕΚ εξαιρεί από την απόφασή του την εγκεκριμένη προγραμματισμένη περίθαλψη εντός άλλου κράτους μέλους, η οποία οφείλεται στην οιαδήποτε ανεπάρκεια των παροχών του συστήματος υγείας στο οποίο υπάγεται ο ασφαλισμένος. Το ΔΕΚ επισημαίνει ότι οι συνθήκες σχετικά με τη νοσηλεία σε άλλο κράτος μέλος ενδέχεται, ανάλογα με την περίπτωση, να είναι περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκές για τον ασφαλισμένο. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση προγραμματισμένης περίθαλψης, το κράτος μέλος ασφαλίσεως πρέπει να εγγυηθεί στον ασφαλισμένο επίπεδο καλύψεως εξίσου προνομιακό με αυτό που θα είχε παράσχει το ίδιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου