Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Τα δικαιώματά μου στις διακοπές-Β ΜΕΡΟΣ

Το διαβατήριο

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για έκδοση διαβατηρίου εφόσον είμαι ενήλικος;


Κατ’ αρχάς, μία αίτηση έκδοσης διαβατηρίου, μαζί με την οποία πρέπει να καταθέσετε και υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνετε, μεταξύ άλλων, αν διαμένετε μόνιμα στην αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας καθώς και εάν είχε εκδοθεί παλαιότερα στο όνομά σας διαβατήριο από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο χάθηκε, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του. Τις αιτήσεις μπορείτε να βρείτε στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων. Μαζί με την αίτηση καταθέτετε και μία έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία και παράβολα που συνολικά ανέρχονται μέχρι 70 ευρώ περίπου. Τα παράβολα διατίθενται στις ΔOΥ (Δημόσιες Oικονομικές Υπηρεσίες), καθώς και σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα. Τέλος, απαιτείται φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αλλά, σε περίπτωση που είστε μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν έχετε ελληνικό δελτίο ταυτότητας, πρέπει να υποβάλετε πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).

Ποια διαδικασία ακολουθώ αν έχασα το διαβατήριό μου, αν εκλάπη ή αν απλώς θέλω να το ανανεώσω επειδή έληξε;

Σε περίπτωση έκδοσης νέου διαβατηρίου λόγω κλοπής ή απώλειας, υποβάλλονται τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον μία πρόσφατη βεβαίωση ελληνικής αρχής (αστυνομικής ή προξενικής), όπου δηλώθηκε η κλοπή ή η απώλεια, στην οποία αναφέρεται το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας έρευνας. Τα ίδια δικαιολογητικά χρειάζονται και σε περίπτωση ανανέωσης ή αντικατάστασης, αλλά θυμηθείτε να κρατάτε μαζί σας και το παλιό διαβατήριο. Προσοχή, όμως, γιατί αυτή τη διαδικασία πρέπει να την κάνετε οχτώ μήνες πριν λήξει το παλιό διαβατήριό σας.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση διαβατηρίου ενός ανηλίκου άνω των 12 ετών;

Όταν είναι άνω των 12 ετών και έχει εφοδιαστεί με ταυτότητα, τότε απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που θα κατέθετε και ένας ενήλικος, αλλά αυτά κατατίθενται υποχρεωτικά όχι από τον ανήλικο αλλά από τους γονείς του. Στην κατάθεση πρέπει να παρευρίσκεται και ο ανήλικος για να υπογράψει μαζί με τους γονείς του την αίτηση. Εάν παρίσταται μόνο ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, με θεωρημένο το ιδιόχειρο της υπογραφής του (π.χ. από το ΚΕΠ).

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση διαβατηρίου ενός ανηλίκου κάτω των 12 ετών;

Αν ο ανήλικος είναι κάτω των 12 ετών, αντί για φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς του, απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης. Στο πιστοποιητικό επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανήλικου. Τέλος, πρέπει να γίνει βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τη δημοτική αρχή που είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος, από οποιαδήποτε αστυνομική αρχή καθώς και από τα ΚΕΠ.

Τι γίνεται σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ελληνικού διαβατηρίου;

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ελληνικού διαβατηρίου δεν χορηγείται διαβατήριο πριν την ολοκλήρωση των ερευνών, οι οποίες διαρκούν μέχρι τρεις μήνες. Αν δηλωθεί νέα απώλεια - κλοπή μέσα σε πέντε χρόνια από τη δήλωση της προηγούμενης, οι έρευνες διαρκούν μέχρι ένα έτος.

Μπορούν τα ταξιδιωτικά γραφεία να υποβάλουν δικαιολογητικά για την έκδοση διαβατηρίων;

Αυτό απαγορεύεται. Τα δικαιολογητικά και η αίτηση πρέπει να κατατίθενται αυτοπροσώπως από εσάς τους ίδιους.

Πού καταθέτω τα δικαιολογητικά για την αίτηση διαβατηρίου; Μπορώ να τα καταθέσω σε ΚΕΠ ή OΤΑ;

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται αυτοπροσώπως από εσάς τους ίδιους αποκλειστικά στα Γραφεία Διαβατηρίων της ελληνικής αστυνομίας καθώς και σε συγκεκριμένες έμμισθες προξενικές αρχές στην Ελλάδα. Αναζήτηση αυτών των γραφείων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικώς στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων http://www.passport.gov.gr ή τηλεφωνικώς στη Διεύθυνση Διαβατηρίων στο +30-210-7298000.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορώ να βγάλω διαβατήριο μέσα σε μία εργάσιμη μέρα;

Σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να γίνει έκδοση του διαβατηρίου κατά προτεραιότητα, δηλαδή εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της αίτησης από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων, εφόσον υπάρχει ένας από τους παρακάτω λόγους:
1) Προσωπικοί σοβαροί λόγοι υγείας που επιβάλλουν νοσηλεία στο εξωτερικό και αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους συγγενείς του ασθενούς μέχρι β΄ βαθμού καθώς και για τον ιατρό ή νοσηλευτή που πρόκειται να συνοδεύσουν τον ασθενή στο εξωτερικό.
2) Θάνατος συγγενούς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄ βαθμού.
3) Τραυματισμός ή σοβαρός λόγος υγείας, που αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό αλλοδαπού κρατικού νοσοκομείου, ή εξαφάνιση συγγενούς μέχρι β΄ βαθμού του ενδιαφερομένου που διαμένει στο εξωτερικό ή πρόκληση καταστροφής στην περιουσία του ενδιαφερομένου ως συνέπεια φυσικών καταστροφών ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας.

Τι είναι το διαβατήριο νέου τύπου; Είναι ασφαλές;

Το διαβατήριο νέου τύπου είναι το διαβατήριο που άρχισε να εκδίδεται από το 2007 και ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα του ICAO (International Civil Aviation Organisation). Η βασική του διαφορά από το παλιό έγκειται στο γεγονός ότι είναι βιομετρικό, δηλαδή περιέχει χαρακτηριστικά που είναι μοναδικά, μετρήσιμα, φυσικά γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της ταυτότητας ενός ατόμου (για παράδειγμα, το πρόσωπο και τα δακτυλικά αποτυπώματα) και έχει ένα chip που διασφαλίζει ότι το διαβατήριο είναι γνήσιο και βοηθά ώστε να συνδεθεί ο κάτοχος του διαβατηρίου με το έγγραφο αυτό. Τα αποθηκευμένα δεδομένα που βρίσκονται στο chip προστατεύονται με τη χρήση προηγμένων ψηφιακών τεχνικών κρυπτογράφησης. Πρακτικά, η βιομετρική εξακρίβωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα σύνορα για να ελεγχθεί και εξακριβωθεί η εικόνα που εμφαίνεται στο διαβατήριο με αυτή που κρατείται στο αρχείο της υπηρεσίας.

Εάν διαθέτω διαβατήριο που εκδόθηκε το 2006, πρέπει να το αντικαταστήσω με νέου τύπου διαβατήριο;

Ναι, από τον Ιανουάριο του 2007 ισχύουν μόνο τα διαβατήρια νέου τύπου και πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία αντικατάστασης του διαβατηρίου σας, όπως την περιγράψαμε παραπάνω. Διαφορετικά δεν θα έχετε έγκυρο διαβατήριο.

Πόσο διαρκεί το διαβατήριό μου;

Εφόσον είστε άνω των 14 ετών, το διαβατήριο ισχύει για 5 χρόνια από την ημέρα έκδοσής του. Για τους ανήλικους έως 14 ετών ισχύει για 3 χρόνια από την έκδοσή του.

Χρειάζομαι διαβατήριο για τις χώρες της Ευρωπαïκής Ένωσης;

Σε όλες τις χώρες της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης που είναι μέλη του Σένγκεν μπορείτε να ταξιδεύετε ελεύθερα, χωρίς έλεγχο στα σύνορα (π.χ. εάν ταξιδεύετε με αυτοκίνητο). Απλώς χρειάζεται να έχετε μαζί σας, σε περίπτωση που σας ζητηθεί, την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας. Βέβαια, όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να επιδεικνύετε ένα από τα δύο έγγραφα, δηλαδή ταυτότητα ή διαβατήριο.

Σε ποιες χώρες της Ε.Ε. ταξιδεύω χωρίς έλεγχο στα σύνορα;

Όλες οι χώρες της Ε.Ε. είναι μέλη του Σένγκεν, ακόμη και η Ελβετία, η Νορβηγία και η Ισλανδία, που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. Όταν ταξιδεύετε σε Βουλγαρία, Κύπρο, Ιρλανδία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει οπωσδήποτε να επιδεικνύεται διαβατήριο (ή ταυτότητα) στα σύνορα, αφού γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος.

Χρειάζομαι βίζα για να ταξιδέψω στις ΗΠΑ;

Όχι, πριν από λίγους μήνες η Ελλάδα εντάχθηκε στο πρόγραμμα απαλλαγής έκδοσης βίζας για την είσοδο των πολιτών της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την επίσκεψη Ελλήνων πολιτών μεγίστης διάρκειας 90 ημερών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για οικογενειακούς, τουριστικούς, εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς λόγους.

Τι απαιτείται για να ταξιδέψω στις ΗΠΑ μετά την κατάργηση της βίζας;

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 1. Διαβατήριο νέο τύπου (με το ενσωματωμένο chip). Όσοι όμως διαθέτετε παλαιότερα διαβατήρια που έχουν εκδοθεί πριν από τις 26 Αυγούστου 2006, θα πρέπει να εφοδιαστείτε υποχρεωτικά με το διαβατήριο νέου τύπου. 2. Έγκυρο εισιτήριο μετ’ επιστροφής ή που συνεχίζει σε άλλο προορισμό εκτός των ΗΠΑ και θα έχει εκδοθεί από αεροπορική εταιρεία που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Απαλλαγής Βίζας (Visa Waiver Program). 3. Έγκριση ή άδεια από το ηλεκτρονικό σύστημα για την έγκριση ταξιδιού «ESTA» (Electronic System for Travel Authorization) τουλάχιστον 72 ώρες πριν την αναχώρησή σας.

Τι είναι το «ESTA»;

Είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα για την έγκριση ταξιδιού «ESTA» (Electronic System for Travel Authorization). Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://esta.cbp.dhs.gov θα βρείτε έντυπο που συμπληρώνεται ηλεκτρονικά on-line πριν από το ταξίδι σας και πρόκειται για κάτι ανάλογο της φόρμας που συμπληρώνουν οι επισκέπτες στο αεροδρόμιο εισόδου των ΗΠΑ. Πλην εξαιρέσεων, η έγκριση ταξιδιού από το σύστημα αυτό γίνεται ταχύτατα και πρέπει να την εκτυπώσετε και να την προσκομίσετε στο αεροδρόμιο κατά των έλεγχο εισιτηρίων και διαβατηρίων. Η έγκριση ισχύει συνήθως για 2 χρόνια, αλλά, σε περίπτωση που το διαβατήριό σας λήγει μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία στο ηλεκτρονικό σύστημα. Το «ESTA» είναι απαραίτητο για την είσοδό σας στις ΗΠΑ. Όμως, όσοι διαθέτουν ήδη έγκυρη βίζα τύπου Β1/Β2 μπορούν να επισκέπτονται τις ΗΠΑ χωρίς την έγκριση ταξιδιού «ESTA».

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για την απαλλαγή βίζας;

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Απαλλαγής Βίζας (Visa Waiver Program) μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία της αμερικανικής πρεσβείας στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 91 στην Αθήνα, την ιστοσελίδα της στο http://athens.usembassy.gov ή, τέλος, να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 30-210-7212951 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο AthensAmEmb@state. gov.

Ασφαλίσεις

Η ταξιδιωτική ασφάλιση

Τι αφορά μια ταξιδιωτική ασφάλιση και τι μου παρέχει; Είναι ακριβή;


Η ταξιδιωτική ασφάλιση συνήθως αφορά τόσο μικροατυχήματα όσο και πιο σοβαρά θέματα. Oρισμένες από τις παροχές μπορεί να σχετίζονται με απώλεια ζωής από ατύχημα, μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα ή ασθένεια, δαπάνες μεταφοράς λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, πρόωρη επιστροφή λόγω απώλειας ζωής συγγενικού προσώπου ή ζημίας στην κατοικία, αποζημίωση λόγω διακοπής του ταξιδιού από ατύχημα ή ασθένεια, δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών, δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης, παροχή φροντίδας σε ανήλικα παιδιά και απώλεια αποσκευών. Το κόστος μιας ταξιδιωτικής ασφάλισης ποικίλλει, αλλά συνήθως είναι αρκετά χαμηλό.

Τι πρέπει να κάνω για να αγοράσω μια ταξιδιωτική ασφάλιση;

Η ταξιδιωτική ασφάλιση μπορεί να αποκτηθεί ποικιλοτρόπως, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Εάν κλείσατε τα εισιτήρια μέσω τουριστικού γραφείου, είναι πιθανό να σας παρέχει και την απαραίτητη ταξιδιωτική ασφάλιση. Αυτό όμως θα πρέπει να σας διευκρινιστεί και να ενημερωθείτε για το τι ακριβώς σας παρέχει και αν σας δίνεται η δυνατότητα να βάλετε περισσότερες παροχές ή να αυξήσετε τα ποσά για τις καλύψεις. Σε περίπτωση που πληρώσετε το εισιτήριο μέσω πιστωτικής κάρτας, ενδεχομένως αυτή η ίδια η κάρτα να σας παρέχει και ταξιδιωτική ασφάλιση, κάτι που βέβαια πρέπει να μάθετε από την τράπεζά σας. Σε περίπτωση όμως που ταξιδεύετε μόνοι και κλείνετε τα εισιτήριά σας π.χ. ηλεκτρονικά, συνιστάται να καλύψετε το ταξίδι σας με ταξιδιωτική ασφάλιση από κάποια ασφαλιστική εταιρεία. Συχνά αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν τη δυνατότητα να αγοράσετε ασφάλιση κατά την αγορά αεροπορικού εισητηρίου, αλλάπρέπει να ελέγχετε τι μπορεί αυτή να καλύψει. Καλό είναι να επιλέγετε εσείς την ασφαλιστική εταιρεία που προτιμάτε καθώς και το είδος της προσωπικής ασφάλισής σας, που μπορεί να ισχύει μόνο για ένα ταξίδι ή για περισσότερα. Μπορείτε, επίσης, να φτιάξετε το δικό σας «πακέτο» ασφάλισης στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες γνωστών ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται ηλεκτρονικά.

Σχετίζεται η ταξιδιωτική ασφάλιση με τη σύμβαση ταξιδιού που συνάπτω με το ταξιδιωτικό πρακτορείο;

Όχι, άλλο η σύμβαση ταξιδιού και άλλο η ταξιδιωτική ασφάλιση. Η σύμβαση ταξιδιού προβλέπεται από την Κοινοτική Oδηγία 90/314 (ΕΕL/59) και το Π.Δ. 339 περί οργανωμένων ταξιδιών, είναι υποχρεωτική όταν αγοράζετε «πακέτο διακοπών» και αφορά κατά κύριο λόγο την επαγγελματική και αστική ευθύνη των οργανωτών ενός ταξιδιού, καλύπτοντας, για παράδειγμα, έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση πτώχευσης. Αντιθέτως, η ταξιδιωτική ασφάλιση δεν είναι υποχρεωτική και εναπόκειται σε εσάς τους ίδιους να την αγοράσετε για να καλυφθείτε από πιθανά ατυχήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας.

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας

Πώς μπορώ να αποκτήσω αυτή την κάρτα και ποια τα οφέλη;

Την κάρτα μπορεί να αποκτήσει κάθε Έλληνας εργαζόμενος που είναι ήδη ασφαλισμένος σε κάποιο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης, κάνοντας απλώς μια αίτηση στο ταμείο του και χωρίς να καταβάλει κανένα αντίτιμο. Μέχρι να εκδοθεί η επίσημη κάρτα από το ταμείο, σας χορηγείται υποχρεωτικώς ένα έγγραφο πιστοποιητικό, το οποίο χρησιμοποιείτε προσωρινά αντί της κάρτας. Αυτή η κάρτα σας εξασφαλίζει ιατρική περίθαλψη σε οποιαδήποτε χώρα-μέλος της Ε.Ε. και αν ταξιδεύετε ακόμη και στην Ελβετία, τη Νορβηγία, το Λιχτεστάιν και την Ισλανδία. Τα μόνα στοιχεία που περιέχει είναι το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και ένας λογικός αριθμός – συνεπώς δεν περιέχει κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο σχετικά με την υγεία σας.

Πόση είναι η χρονική ισχύς της κάρτας; Ποιοι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν;

Η διάρκειά της συνήθως είναι ένας χρόνος, ισχύει για παραπάνω από ένα ταξίδια και πρέπει να ανανεώνεται, αλλά αυτό μπορεί να αλλάζει, γι’ αυτό ενημερώνεστε από τα ταμεία σας. Η κάρτα είναι αυστηρώς προσωπική και το κάθε μέλος μιας οικογένειας πρέπει να εφοδιάζεται με τη δική του.

Τι καλύπτει η ιατρική περίθαλψη της ευρωπαϊκής κάρτας; Είναι δωρεάν;

Καλύπτει κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει, ακόμη και χρόνιες ασθένειες, εγκυμοσύνη ή επείγουσες καταστάσεις. Ανάλογα με τη χώρα, μπορεί η περίθαλψη να είναι δωρεάν ή, εάν χρειαστεί, να καταβάλετε κάποιο ποσό. Αυτό θα σας επιστραφεί είτε στην ίδια τη χώρα που βρίσκεστε για διακοπές ή με το γυρισμό σας στην Ελλάδα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα ποσά που καλύπτονται απευθυνθείτε στα ταμεία σας.

Διαμονή - φαγητό

Στο ξενοδοχείο

Τι ποσό μπορεί να είναι η νόμιμη προκαταβολή για την κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία;

Η προκαταβολή ορίζεται μέχρι του ποσοστού 25% του συνολικού ποσού, έτσι όπως καθορίζεται από το νόμο 1652/1986 και συγκεκριμένα το άρθρο 8 «περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών». Για παραβάσεις αυτών των διατάξεων από ξενοδοχεία, που σας ζητούν μεγαλύτερη προκαταβολή, απευθυνθείτε στον ΕOΤ ή στην τουριστική αστυνομία της περιοχής του ξενοδοχείου και, αν δεν υπάρχει τουριστική αστυνομία, στα αστυνομικά τμήματα. Η προκαταβολή επιστρέφεται ολόκληρη σε περίπτωση που ο ξενοδόχος αθετήσει τη συμφωνία.

Τι δικαιώματα έχω εάν, φτάνοντας στο ξενοδοχείο, το δωμάτιο που έχω κλείσει έχει δοθεί σε άλλον και δεν υπάρχει κανένα ελεύθερο για τη διαμονή μου;

Σε αυτή την περίπτωση ο ξενοδόχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαμονή των πελατών του σε άλλο ξενοδοχείο ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας, καταβάλλοντας τα έξοδα μεταφοράς και τη διαφορά της τιμής. Διαφορετικά, υποχρεούται να αποζημιώσει τον πελάτη.

Είναι νόμιμο ένας ξενοδόχος να αρνείται την είσοδο και τη διαμονή σε πελάτες;

O ξενοδόχος κατ’ αρχήν οφείλει να μην αρνείται σε κανένα πελάτη τη διαμονή στο ξενοδοχείο και δεν μπορεί να κάνει κανενός είδους διάκριση με βάση το χρώμα, τη φυλή κ.λπ. Παρ’ όλα αυτά, προβλέπεται από το νόμο η άρνηση του ξενοδόχου σε περίπτωση που ο πελάτης είναι ολοφάνερα ασθενής, σε κατάσταση μέθης ή υπερβολικά ρυπαρός.

Σε περίπτωση ζημιάς ή κλοπής αντικειμένων μου από το δωμάτιο ευθύνεται ο ξενοδόχος;

Εκτός από χρήματα και τιμαλφή, ο ξενοδόχος ευθύνεται για τη βλάβη, την καταστροφή και την κλοπή όλων των υπόλοιπων αντικειμένων που φέρατε μαζί σας στο ξενοδοχείο. Αυτό δεν ισχύει βέβαια εάν η ζημιά οφείλεται σε εσάς τον ίδιο ή σε επισκέπτη φίλο σας ή άλλο πρόσωπο που ήρθε στο ξενοδοχείο μαζί σας, καθώς και εάν οφείλεται σε λόγους πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις, π.χ. πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Για τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα πότε υπάρχει ευθύνη του ξενοδόχου;

Κατ’ αρχήν, για χρήματα, χρεόγραφα και πολύτιμα αντικείμενα ο ξενοδόχος ευθύνεται, ούτως ή άλλως, μέχρι 88 ευρώ για κάθε πελάτη. Μπορεί όμως να φέρει μεγαλύτερη ευθύνη και συνεπώς να υποχρεούται να σας αποζημιώσει με μεγαλύτερο ποσό, εφόσον του τα έχετε παραδώσει προς φύλαξη και τον έχετε ενημερώσει ότι πρόκειται για πράγματα αξίας. Επίσης, ευθύνεται όταν η ζημιά σε αυτά τα αντικείμενα προήλθε από πταίσμα (λάθος) του ίδιου του ξενοδόχου, του προσωπικού του ή της οικογένειάς του. Εάν ο ξενοδόχος έχει ενημερωθεί για την αξία των πραγμάτων και αποποιήθηκε κάθε ευθύνη ενώπιόν σας, τότε δεν ευθύνεται καθόλου.

Εάν ακυρώσω την κράτηση του δωματίου, μπορώ να πάρω πίσω τα χρήματά μου;

Ναι, αυτό είναι δυνατόν, εφόσον ειδοποιήσετε το ξενοδοχείο για την ακύρωση 21 ημέρες πριν από την έναρξη της ενοικίασης. Συχνά το κάθε ξενοδοχείο ακολουθεί τη δική του πολιτική. Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν να ακυρώσετε την κράτηση και μία μέρα πριν την έναρξη της ενοικίασης, αρκεί αυτό να επιτρέπεται από το ίδιο το ξενοδοχείο. Oρισμένα ξενοδοχεία, μάλιστα, μπορεί να σας επιστρέψουν και ολόκληρο το ποσό που καταβάλατε. Αυτό όμως είναι κάτι που πρέπει να ελέγχετε κάθε φορά.

Τι ισχύει σχετικά με τις τιμές των δωματίων;

Oι τιμές στα ξενοδοχεία μπορούν να διαμορφώνονται ελεύθερα. Παρ’ όλα αυτά, οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να αναρτούν θεωρημένους από τον ΕOΤ τιμοκαταλόγους σε κάθε δωμάτιο, στους οποίους πρέπει να αναγράφεται η τιμή του δωματίου με τις σχετικές προσαυξήσεις. Επίσης, η χρέωση των τηλεφωνημάτων στο ξενοδοχείο διαμορφώνεται ελεύθερα.

Τι πρέπει να προσέξω;

Το ξενοδοχείο πρέπει να φέρει το ειδικό σήμα του ΕOΤ, που σημαίνει ότι έχει λάβει άδεια επειδή πληροί τις προδιαγραφές που θέτει ο νόμος. Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν ισχύουν οι παραπάνω κανόνες, εκτός αν φέρουν και αυτά το σήμα του ΕOΤ.

Στο κάμπινγκ

Απαγορεύεται το ελεύθερο κάμπινγκ;


Η ελεύθερη κατασκήνωση, δηλαδή η εγκατάσταση σκηνών ή στάθμευση τροχόσπιτων σε εξωτερικούς χώρους, απαγορεύεται συγκεκριμένα σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών και εν γένει κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται επίσης η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες. Πάντως, ολοένα και περισσότεροι αμφισβητούν τη συνταγματικότητα του νόμου 2160/1993 με πειστικά επιχειρήματα.

Υπάρχουν κυρώσεις για παράνομο ελεύθερο κάμπινγκ;

Ναι, σύμφωνα με το νόμο 2160/1993, όσοι κατασκηνώνουν σε παραλίες και άλλους κοινόχρηστους χώρους καταβάλλουν διοικητικό πρόστιμο ύψους περίπου 150 ευρώ κατ’ άτομο, το οποίο, κατ’ εξαίρεση, επιβάλλεται και εισπράττεται από τον Oργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα διοικητικά όρια του οποίου πραγματοποιείται η παράβαση. Επίσης, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη. Στην πράξη έχει καθιερωθεί η αστυνομία να αντιμετωπίζει τους παραβάτες πρώτα με απλές συστάσεις.

Τι προσφέρει το οργανωμένο κάμπινγκ και τι πρέπει να προσέξω;

Το οργανωμένο κάμπινγκ είναι εγκαταστάσεις που διαθέτουν σειρά από υπηρεσίες, προσφέροντας χώρους για τροχόσπιτα και σκηνές, αλλά και εξυπηρέτηση στον τομέα της εστίασης και των βασικών αναγκών καθαριότητας, π.χ. τουαλέτες και ντους. Oρισμένες κατασκηνώσεις παρέχουν και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, π.χ. χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου ή και σκάφους, ταχυδρομείο, μίνι μάρκετ, εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης, ακόμη και πισίνα. Oι νόμιμες εγκαταστάσεις έχουν άδεια του ΕOΤ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση με το ελεύθερο κάμπινγκ, το οργανωμένο θεωρείται ασφαλέστερο.

Στην παιδική κατασκήνωση

Πώς θα ελέγξω εάν μια παιδική κατασκήνωση είναι ασφαλής για το παιδί μου;


Oι παιδικές κατασκηνώσεις, προκειμένου να λειτουργούν νόμιμα, πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η στελέχωσή τους με συντονιστή, γιατρό, νοσοκόμο, έναν επιμελητή ανά 60 παιδιά και έναν ομαδάρχη ανά 10 παιδιά. Επίσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπονται διαφορετικοί κοιτώνες για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Εάν η κατασκήνωση διαθέτει πισίνα, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε ναυαγοσώστη.

Μπορεί ο τετράχρονος γιος μου να πάει στην παιδική κατασκήνωση;

Όχι, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει κλείσει τα έξι χρόνια. Κατασκηνωτές γίνονται δεκτοί στις ιδιωτικές και δημόσιες κατασκηνώσεις μόνο εφόσον είναι από 6 έως 16 ετών.

Η κόρη μου έχει κινητικά προβλήματα, παρ’ όλα αυτά έχει εκφράσει την επιθυμία να πάει κατασκήνωση. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα;

Βεβαίως και υπάρχει. Oρισμένες κατασκηνώσεις δέχονται άτομα με κινητικές δυσκολίες, ενώ παράλληλα μπορείτε να βρείτε και κατασκηνώσεις που φιλοξενούν αποκλειστικά και μόνο άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στο εστιατόριο

Είναι νόμιμο να μου ζητείται παραγγελία χωρίς να μου έχει δοθεί τιμοκατάλογος;


Όχι, όλα τα εστιατόρια είναι υποχρεωμένα να εκδίδουν τιμοκαταλόγους και να τους δίνουν στους πελάτες τους πριν από κάθε παραγγελία. Μάλιστα, ένας κατάλογος πρέπει υποχρεωτικά να είναι αναρτημένος στην είσοδο του καταστήματος. Η συνηθισμένη πρακτική να έρχεται ο σερβιτόρος και να απαριθμεί προφορικά τα διαθέσιμα «πιάτα» του μαγαζιού, χωρίς φυσικά αναφορά της τιμής κάθε πιάτου, είναι παράνομη.

Μπορεί ένα εστιατόριο να επιβάλει ελάχιστη κατανάλωση κατ’ άτομο;

Όχι, κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Έχετε δικαίωμα να παραγγείλετε φαγητά ή ποτά συνολικού κόστους που υπολείπεται της αναγραφόμενης «ελάχιστης κατανάλωσης».

Αρκετές φορές υπάρχουν στο λογαριασμό χρεώσεις που δεν είχα υπολογίσει, συνήθως το γνωστό «κουβέρ». Είναι νόμιμο κάτι τέτοιο;

Όχι, πρόκειται για παράνομη πρακτική, καθώς απαγορεύεται κάθε πρόσθετη (δηλαδή μη περιλαμβανόμενη στις τιμές των προϊόντων του τιμοκαταλόγου) επιβάρυνση στην τελική τιμή. Ειδικά όσον αφορά το λεγόμενο «κουβέρ», δηλαδή τη χρέωση του σέρβις, από το 2007 ισχύει σχετική αγορανομική διάταξη, σύμφωνα με την οποία τα κέντρα και τα καταστήματα εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης δεν επιτρέπεται να χρεώνουν στην πελατεία τους «κουβέρ» (σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα, πετσέτες κ.λπ.). Η τελική χρέωση του λογαριασμού πρέπει να ισούται με το άθροισμα των χρεώσεων κάθε επιμέρους φαγητού ή ποτού που παραγγείλατε.

Στο λογαριασμό πρόσεξα ότι μου είχαν χρεώσει ψωμί που δεν είχα παραγγείλει και μάλιστα 1,50 ευρώ το άτομο. Όταν διαμαρτυρήθηκα, μου απάντησαν ότι το ψωμί αντικατέστησε το κουβέρ και η χρέωσή του σε κάθε παραγγελία είναι «πολιτική της επιχείρησης». Είναι νόμιμο αυτό;

Από τη στιγμή που καταργήθηκε το κουβέρ, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο να χρεώνονται υποχρεωτικά αντ’ αυτού ορισμένα είδη, όπως ιδίως το ψωμί (σκέτο ή συνοδευόμενο με βούτυρο, πάστα ελιάς κ.λπ.) και το εμφιαλωμένο νερό, ακόμη και αν ο πελάτης δεν τα έχει παραγγείλει. Σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις για τα καταστήματα εστίασης, όπως είναι τα εστιατόρια, όλα τα προσφερόμενα είδη, επομένως και τα παραπάνω, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στους τιμοκαταλόγους με τις αντίστοιχες τιμές τους και να δίνεται στον πελάτη η δυνατότητα να τα παραγγείλει, όπως όλα τα υπόλοιπα είδη. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε ενέργεια του εστιάτορα να σας χρεώσει είδη, όπως ψωμί, εμφιαλωμένο νερό κ.λπ., που δεν έχετε παραγγείλει, είναι παράνομη και σας δίνει το δικαίωμα να αρνηθείτε την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος, ακυρώνοντας τις «παραγγελίες» που έγιναν ερήμην σας.

Στο εστιατόριο που γευμάτιζα χθες παρήγγειλα καλαμαράκια τηγανητά, τα οποία εύλογα θεώρησα ότι θα ήταν φρέσκα και όχι κατεψυγμένα, αφού επρόκειτο για παραθαλάσσια ψαροταβέρνα και στον κατάλογο δεν αναγραφόταν κάτι σχετικό. Με δυσαρέσκεια, όμως, πληροφορήθηκα μετά ότι ήταν κατεψυγμένα. Μπορούσα να ζητήσω ακύρωση της παραγγελίας;

Στην περίπτωση αυτή έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την ακύρωση της παραγγελίας σας, αφού η μη αναγραφή στο μενού ότι πρόκειται για κατεψυγμένα καλαμαράκια είναι παράνομη. Σύμφωνα με το νόμο το μενού πρέπει να έχει αναλυτική κατάσταση με χαρακτηρισμό κάθε πιάτου, π.χ. αν για την παρασκευή του χρησιμοποιούνται φρέσκα ή κατεψυγμένα προϊόντα, από τι είδους κρέας φτιάχνεται (αν πρόκειται για μπιφτέκι), αν είναι προτηγανισμένες οι πατάτες κ.λπ.

Στο εστιατόριο, όταν ζήτησα νερό, μου έφεραν ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο, το οποίο μου χρέωσαν 2 ευρώ. Όταν τους είπα ότι δεν παρήγγειλα εμφιαλωμένο, αλλά ήθελα μια κανάτα νερό της βρύσης, αρνήθηκαν και μου απάντησαν ότι σερβίρεται μόνο εμφιαλωμένο στο μαγαζί. Είχαν δίκιο;

Όχι, κακώς αρνήθηκαν το αίτημά σας. Σε κάθε εστιατόριο δικαιούστε άφθονο νερό της βρύσης, ενώ δεν επιτρέπεται να σας χρεώσουν εμφιαλωμένο νερό εάν δεν το έχετε παραγγείλει. Εάν σας φέρουν εμφιαλωμένο νερό και δεν το θέλετε, ζητήστε τους να το πάρουν πίσω και να σας φέρουν νερό της βρύσης.

Σε περίπτωση που παραγγείλω εμφιαλωμένο νερό, πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι το νερό που μου έφεραν είναι όντως εμφιαλωμένο και δεν έχουν απλώς ξαναγεμίσει το μπουκάλι με νερό της βρύσης;

Σύμφωνα με τις σχετικές αγορανομικές διατάξεις, το μπουκάλι με το εμφιαλωμένο νερό πρέπει να ανοίγεται μπροστά σας, ώστε να μπορείτε να διαπιστώσετε ότι ήταν σφραγισμένο. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα εμφιαλωμένα ποτά (π.χ. μπίρες, κρασί από μπουκάλι, αναψυκτικά). Εάν το μπουκάλι που σας φέρνουν είναι ήδη ανοιγμένο, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε άλλο, το οποίο θα ανοιχθεί μπροστά σας.

Χθες επισκέφθηκα με τη φίλη μου ένα εστιατόριο για δείπνο. Αφότου καθίσαμε και μας έφεραν τον τιμοκατάλογο, σκέφτηκα να σηκωθώ και να φύγω, καθώς οι τιμές τους ήταν εξωφρενικές, αλλά τελικά ντράπηκα και έκατσα. Μπορούσα να φύγω ή μήπως, από τη στιγμή που έκατσα, κάτι τέτοιο δεν επιτρεπόταν;

Βεβαίως και μπορείτε να φύγετε, εάν δεν σας αρέσουν οι τιμές, το σέρβις ή η καθαριότητα του χώρου, έστω και αν έχετε ήδη καθίσει, εφόσον βέβαια δεν έχετε ακόμη παραγγείλει. Εννοείται ότι μπορείτε να φύγετε ακόμη και αν σας έχουν φέρει τα σερβίτσια ή και το ψωμί που δεν έχετε παραγγείλει.

Βρήκα μια μύγα στο φαγητό μου. Τι μπορώ να κάνω;

Σε περίπτωση που βρείτε στο πιάτο σας ξένα σώματα (π.χ. τρίχες, υπολείμματα συσκευασίας ή, ακόμη χειρότερα, έντομα), καθώς και αν το φαγητό σας είναι χαλασμένο ή αλλοιωμένο ή μυρίζει ύποπτα, έχετε δικαίωμα να μην το πληρώσετε ή να ζητήσετε αντικατάσταση. Επίσης, καταγγείλετε το περιστατικό στην κατά τόπον αρμόδια υγειονομική υπηρεσία της νομαρχίας, το γνωστό «Υγειονομικό» (για την Αττική στα τηλ. 213-2063501, 213-2063505 και 210-6993404). Μπορείτε επίσης να αποστείλετε μέσω e-mail την καταγγελία σας στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στο info@efet.gr.

Μπορεί ένα κέντρο διασκέδασης να επιβάλει ελάχιστη κατανάλωση κατ’ άτομο;

Σε αντίθεση με τα εστιατόρια, στα κέντρα διασκέδασης (μπαρ, κλαμπ, μουσικά κέντρα κ.λπ.) επιτρέπεται η καθιέρωση ελάχιστης κατανάλωσης κατ’ άτομο.

Γνωρίζατε ότι...

Επιβάλλεται σε όλα τα εστιατόρια, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία και κέντρα διασκέδασης να έχουν σε ευδιάκριτο σημείο (π.χ. στην είσοδο) ειδικό κουτί παραπόνων που να περιέχει τριπλότυπα έντυπα (ένα αντίτυπο κρατάτε εσείς, ένα υποβάλλεται στο κατάστημα και ένα αποστέλλεται στη νομαρχία), τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για οποιαδήποτε καταγγελία σας.
Επιβάλλεται επίσης σε όλα τα παραπάνω καταστήματα να εκδίδουν απόδειξη λιανικής πώλησης με κάθε σερβίρισμα.
Oι τιμοκατάλογοι πρέπει να είναι γραμμένοι υποχρεωτικά στα ελληνικά και προαιρετικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Στους καταλόγους πρέπει να αναγράφεται ο υπεύθυνος του καταστήματος, οι νόμιμες επιβαρύνσεις και η τελική τιμή του κάθε είδους.
Προσοχή!

Να ελέγχετε πάντοτε τις αποδείξεις στα εστιατόρια για τον εντοπισμό ενδεχόμενων «λαθών» ή πρόσθετων (παράνομων) χρεώσεων.
Εάν στο νυχτερινό κέντρο που διασκεδάζετε διαπιστώσετε ότι τα ποτά είναι νοθευμένα (μπόμπες), καταγγείλετε το περιστατικό στην κατά τόπον αρμόδια υγειονομική υπηρεσία της νομαρχίας.

Ειδικές συμβάσεις
Πακέτα διακοπών

Τι μπορεί να θεωρηθεί πακέτο διακοπών;


Όταν αναφερόμαστε σε πακέτα διακοπών, εννοούμε τα οργανωμένα ταξίδια, δηλαδή αυτά που προσφέρονται από τουριστικά γραφεία και υπερβαίνουν τις 24 ώρες ή περιλαμβάνουν διανυκτέρευση. Για παράδειγμα, πακέτο διακοπών είναι ένα ταξίδι 10 ημερών στην Κούβα με πληρωμένα τα αεροπορικά εισιτήρια και το ξενοδοχείο.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα πακέτο για να θεωρηθεί οργανωμένο ταξίδι;

Τα πακέτα διακοπών συνήθως περιλαμβάνουν μεταφορά, διαμονή και άλλες τουριστικές υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με μεταφορά ή διαμονή, αντιπροσωπεύουν όμως σημαντικό τμήμα της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού. Πακέτο μπορεί να υπάρχει ακόμη κι αν ένα από τα τρία παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνεται. Αρκεί να περιλαμβάνει δύο από τα τρία παραπάνω στοιχεία. Για παράδειγμα, ένα πακέτο μπορεί να μην περιλαμβάνει τη μεταφορά, αλλά μόνο τη διαμονή και άλλες υπηρεσίες, όπως ξενάγηση.

Πώς μπορεί να κοστολογηθεί ένα πακέτο διακοπών;

Η τιμή του πακέτου μπορεί να είναι ενιαία ή ακόμη οι διάφορες παροχές του πακέτου να προσφέρονται με ξεχωριστή τιμολόγηση.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το φυλλάδιο διαφήμισης και η ενημέρωση (προφορική ή γραπτή) που ζητάτε από τον διοργανωτή, πριν αγοράσετε το πακέτο;

Τόσο στην ενημέρωση πριν την αγορά του πακέτου όσο και στα διαφημιστικά φυλλάδια που μπορεί να προσφέρονται θα πρέπει να αναφέρονται η τιμή και οι πληροφορίες για τον προορισμό, τα μέσα μεταφοράς (χαρακτηριστικά και κατηγορίες), ο τύπος του καταλύματος (ανέσεις και χαρακτηριστικά), τα παρεχόμενα γεύματα, το δρομολόγιο, πληροφορίες σχετικά με τα διαβατήρια, η προκαταβολή που πρέπει να καταβάλετε, ο ελάχιστος αριθμός ατόμων που μπορεί να απαιτεί η πραγματοποίηση του οργανωμένου ταξιδιού και, τέλος, η προθεσμία μέσα στην οποία θα ενημερωθείτε αν ματαιωθεί το ταξίδι.

Oφείλει ο διοργανωτής να παρέχει διαφημιστικά φυλλάδια; Δεσμεύεται ο διοργανωτής από ό,τι αναφέρει σε αυτά;

O διοργανωτής του πακέτου δεν έχει βέβαια υποχρέωση να προσφέρει διαφημιστικά φυλλάδια, όμως, πριν αγοράσετε το πακέτο, έχει υποχρέωση να σας δώσει σαφή και λεπτομερή περιγραφή του ταξιδιού και φυσικά της συνολικής τιμής του, χωρίς να προσπαθεί να σας παρουσιάσει ψευδή και απατηλά στοιχεία. O διοργανωτής δεσμεύεται από αυτά που διαφημίζει ή ισχυρίζεται ότι προσφέρει με το πακέτο της προσφοράς του.

Η τιμή του πακέτου περιλαμβάνει οπωσδήποτε και ξενάγηση;

Όχι απαραίτητα. Στις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή μπορεί να είναι και οι επισκέψεις, περιηγήσεις και εκδρομές σε αξιοθέατα ενός τόπου, αλλά θα πρέπει να αναγράφεται στη συμφωνία που υπογράψατε με το ταξιδιωτικό γραφείο. Εάν πάντως στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι υπηρεσίες ξεναγού (tourist guide), αυτό θα πρέπει να αναφέρεται με ξεκάθαρο τρόπο στη σύμβαση. Έτσι, σας δίνεται το δικαίωμα από τη σύμβαση να απαιτήσετε ξεναγό και να αρνηθείτε τυχόν αντικατάστασή του από τον αρχηγό εκδρομής, του οποίου μόνη αρμοδιότητα είναι να σας συνοδεύει στο ταξίδι, δίνοντας πληροφορίες και βοηθώντας σας σε διαδικαστικές πράξεις (π.χ. στην αλλαγή συναλλάγματος, στην παροχή χάρτη της πόλης).

Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο ξεναγός είναι διπλωματούχος;

O ξεναγός, εφόσον είναι Έλληνας, είναι υποχρεωμένος να φέρει και να επιδεικνύει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ανά πάσα στιγμή. Άλλωστε, έλεγχος μπορεί να του ζητηθεί και από τα αρμόδια για έλεγχο όργανα (τουριστική αστυνομία κ.λπ.).

Μπορώ να αγοράσω τηλεφωνικά ένα πακέτο διακοπών;

Όχι, πρέπει να συμφωνήσετε εγγράφως με τον πωλητή του πακέτου, δηλαδή να υπογράψετε σύμβαση που να περιλαμβάνει και όλες τις βασικές λεπτομέρειες που αναφέραμε παραπάνω. Είναι άκυρη οποιαδήποτε άλλη προφορική συμφωνία αγοράς.

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που ακυρωθεί το ταξίδι εξαιτίας υπαιτιότητας του διοργανωτή;

Αν αυτό συμβεί, έχετε δύο επιλογές: είτε να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας είτε να απαιτήσετε ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ίδιας ή ανώτερης ποιότητας. O διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να σας επιστρέψει τα χρήματα ή να σας προσφέρει άλλο πακέτο ταξιδιού.

Μπορώ, αν αλλάξω γνώμη, να δώσω το πακέτο σε έναν φίλο μου και να ταξιδέψει αυτός;

Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αρκεί να το κάνετε τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Τι μπορώ να κάνω αν τροποποιηθεί μέρος του πακέτου που αγόρασα, π.χ. αν αλλάξει το μεταφορικό μέσο ή η κατηγορία ξενοδοχείου που θα διαμείνω;

Σε περίπτωση που ο διοργανωτής αλλάξει κάποιο σημαντικό στοιχείο του πακέτου, έχετε δύο δυνατότητες: είτε να καταγγείλετε τη σύμβαση, χωρίς να υποστείτε κυρώσεις, δηλαδή χωρίς να πληρώσετε κάτι, είτε να αποδεχθείτε την αναγκαία αλλαγή στο πακέτο και να τη συμπεριλάβετε με μια τροποποιητική πράξη στη σύμβαση, καθορίζοντας ποιες είναι ακριβώς οι τροποποιήσεις και ποιες οι επιπτώσεις τους στις τιμές. Βέβαια, είναι αυτονόητο ότι ο διοργανωτής οφείλει να σας ενημερώσει για την αλλαγή το συντομότερο δυνατό.

Μπορεί να αυξηθεί η τιμή του πακέτου αφότου το αγόρασα κι έτσι να υποχρεωθώ να πληρώσω παραπάνω;

Oι τιμές κατ’ αρχήν παραμένουν ως έχουν καθοριστεί στη σύμβαση και δεν μπορούν να μεταβληθούν σε βάρος σας. Μεταβολή της τιμής μπορεί να είναι ανεκτή μόνο εάν μεταβληθούν το κόστος μεταφοράς, τα τέλη και οι φόροι που οφείλονται για ορισμένες υπηρεσίες, καθώς και οι τιμές συναλλάγματος. Η μεταβολή της τιμής του πακέτου δεν επιτρέπεται να γίνει τις τελευταίες 20 ημέρες πριν από την αναχώρησή σας.

Τι πρέπει να προσέξω, όταν αγοράζω πακέτα, για να μην εξαπατηθώ;

Κατά καιρούς έχει σημειωθεί το φαινόμενο ορισμένοι επιτήδειοι να παρουσιάζονται ως ταξιδιωτικοί πράκτορες και να πωλούν πακέτα διακοπών, τα οποία στην πραγματικότητα είναι ψεύτικα και έτσι ο αγοραστής/καταναλωτής να διαπιστώνει, αφού έχει καταβάλει όλο το τίμημα, ότι ούτε εισιτήρια ούτε διαμονή έχουν εξασφαλιστεί με τα χρήματα που έδωσε. Γι’ αυτό πρέπει να επιβεβαιώνετε πάντα ότι το τουριστικό πρακτορείο είναι αναγνωρισμένο από τον ΕOΤ, αλλιώς σημαίνει ότι λειτουργεί παράνομα. Συνήθως το σήμα του ΕOΤ είναι σε εμφανές σημείο στο τουριστικό πρακτορείο. Σε κάθε περίπτωση, αποφεύγετε να αγοράζετε πακέτα τηλεφωνικώς. Σας υπενθυμίζουμε άλλωστε ότι, σύμφωνα με το νόμο, για να είναι έγκυρη η αγορά πακέτου διακοπών, πρέπει να υπογράψετε σύμβαση.

Τι πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά η σύμβαση που θα υπογράψω για να αγοράσω το πακέτο;

Στη σύμβαση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διοργανωτή/πωλητή και της ασφάλισης, η τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, κάθε ενδεχόμενη αναθεώρησή της, τα τέλη και οι φόροι, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή, και τέλος το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες πληρωμής. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά τη σύμβαση πακέτου διακοπών πριν την υπογράψετε και ζητήστε αντίγραφό της, καθώς και απόδειξη για το ποσό που τυχόν προκαταβάλατε ή εξοφλήσατε.

Εάν πτωχεύσει το τουριστικό πρακτορείο, πριν προλάβω να κάνω το ταξίδι που αγόρασα, θα πάρω τα λεφτά μου πίσω; Τι γίνεται εάν πτωχεύσει όσο βρίσκομαι στο ταξίδι μου;

Το τουριστικό πρακτορείο υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως ό,τι έχετε καταβάλει για τις υπηρεσίες που τελικά δεν προσφέρθηκαν, σε περίπτωση πτώχευσης ή παύσης πληρωμών του (αφερεγγυότητας). Oμοίως, εάν βρίσκεστε ήδη στις διακοπές σας, οφείλει να έχει προβλέψει την επιστροφή σας, με άλλα λόγια, εσείς δεν πρέπει να πληρώσετε τίποτα επιπλέον εξαιτίας της πτώχευσης του πρακτορείου.
Κείμενα: Μαριλένα Ζηδιανάκη, Κίμων Σαϊτάκης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: ΤΑ ΝΕΑ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου